PANklare blogs over accountancy

10. aug, 2018

“Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd”. Dat is een belangrijk principe is verslaggeving en is uiterst relevant als value pricing door een kantoor wordt toegepast. Value pricing impliceert namelijk dat einde boekjaar negatief onderhandenwerk ontstaat. 

Ik abstraheer mijn eerdere casus tot een portefeuille met slechts een job voor totaal € 5.000 met met termijn facturen a € 1.250 en 5 prestatie momenten van elk € 1000. Na afloop van het kalenderjaar heeft u het complete honorarium gefactureerd en geïncasseerd. U dient het jaarwerk (winstaangifte en jaarrekening nog te verrichten. Indien u geen negatieve onderhanden werk opneemt flatteert u feitelijk uw resultaat van het afgelopen jaar. Immers een deel van het resultaat dient verantwoord te worden op een later prestatiemoment. Als u bijvoorbeeld in April het jaarwerk verricht dient de negatieve onderhanden werk vrij te vallen te bate van het resultaat. Op deze wijze matcht de prestatie met de beloning. 

Nu zijn er accountants die goed kunnen tellen en zeggen dat zij value pricing al jaren toepassen en dat het oude wijn in nieuwe zakken is en er geen negatieve onderhanden bestaat. Maar die maken een interpretatiefout omtrent de toepassing van value pricing. Een voorbeeld die zij toepassen is, een vaste prijs met betaling in termijnen voor een combinatie van administratie van het lopende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar. Maar dat is feitelijk geen value pricing omdat er sprake is van gedeeltelijk facturatie achteraf. Ik leg het uit. Stel nu dat de jaarrekening al in januari gemaakt wordt dan is die bij de start nog niet volledig betaald gekregen. Die prijs zit namelijk verhaspeld in de toekomstige nog te factureren 12 of 4 termijnen. Met andere woorden u geeft krediet op het jaarwerk! Alleen als u de laatste termijn hebt verzonden en geïncasseerd en dan pas start met de jaarrekening heeft u feitelijk dit vooraf betaald gekregen.Tot dat moment bouwt u een negatieve onderhanden werk ter grootte van de waarde van het nog uit te voeren jaarwerk. Ach zeggen die accountants aan het einde van de rit is de uitkomst hetzelfde. Fout! Bij value pricing heeft u namelijk een liquiditeitsvoordeel bereikt ter grootte van de waarde van de jaarrekening.

Een juist voorbeeld van value pricing in accountancy is het aangaan van een opdracht voor het verrichten van een compleet pakket jaarwerk: administratie, verzorgen aangiften en jaarrekening voor een vast bedrag die vooraf in termijnen wordt gefactureerd en geïncasseerd. Deze drie zijn belangrijke elementen in de 5 fundamenten van value pricing. Zie mijn eerder blogs. Stel u heeft 200 clienten en die u allemaal in een juiste abonnementsvorm heeft gegoten dan heeft u als snel € 200.000 extra op de bank staan! Bovendien sterkt dit uw positie bij discussies omtrent door accountants betwiste voorgestelde correcties door client. Dat moet het NBA toch als muziek in de oren klinken 

Uitgaand dat u ieder jaar dezelfde klant op hetzelfde moment tegen dezelfde prijs bedient zal u de eenmalige flattering niet “opvallen”. Immers u heeft in het nieuwe kalenderjaar reeds termijnen verzonden en geïncasseerd. Maar daar zit nu de crux. Door de inzet van ICT wordt de jobtime verkort en doet u steeds sneller het werk na afloop van het boekjaar. Omdat u geen uurtje-factuurtje toepast leidt deze tijdbesparing niet tot omzetdaling. Door tijdbesparing haalt u nieuwe klanten binnen volgens hetzelfde abonnementen principe. Met andere woorden uw negatieve onderhandenwerk neemt toe ingeval van de groei van uw clienten portefeuille. 

Behalve omzetgroei door uitbreiding van het aantal clienten in combinatie met vooruit facturatie verkrijgt u niet zelden nieuwe clienten met “achterstallig” werk. Dat wil zeggen hun administratie is reeds geboekt maar hun jaarwerk (jaarrekening en aangifte) moet nog worden verzorgd. Dit zijn potentiële klanten die graag een overstap overwegen. Omdat zij zekerheid vooraf willen omtrent een totaal bedrag voor uw dienstenpakket. In die gevallen biedt u deze klanten naast een abonnementsprijs voor het lopende boekjaar een aparte vaste prijsopgaaf voor het jaarwerk inzake het afgelopen kalenderjaar. En die factureert u ook weer bij aanvang van de werkzaamheden. De problematiek van negatieve onderhanden werk is voor dit werk minder urgent. Veelal factureert en verricht u dit werk in hetzelfde tijdvak. Wel geeft het eenmalige omzet boost.

Een nieuw verdienmodel in combinatie met een groeiende portefeuille vraagt daarom om goed project management. Niet alleen voor het tijdig periodiek factureren maar ook voor uw prestatie meting. Bij toepassing van Value Pricing dient daarom een aantal nieuwe parameters gevolgd te worden. Denk aan: Gemiddelde Termijn Factuur (GTF), MTO Maandelijks Terugkerende Omzet (MTO) Gemiddelde Client opbrengst (GCO) Gemiddelde Uur Opbrengst (GUO). Opbrengst is omzet gecorrigeerd voor onderhanden werk mutaties zodat de eerder besproken flattering geëlimineerd is. Ervaring leert dat de combinatie Van value pricing en ICT toepassing leidt tot een trendmatige stijging van deze parameters.

De huidige benchmark onderzoeken besteden hier onvoldoende aandacht aan, niet in de eerste plaats omdat de huidige boekhoudpakketten en dashboards deze informatie niet in een handomdraai kunnen produceren. Hun functionaliteit schiet gewoon tekort! De belangrijkste KPI blijft daarom vaak alleen de omzet per medewerker. En dat is exact een vervelende boodschap voor die software leveranciers die propaganderen innovatief en gaaf bezig te zijn. Accountants kunnen nog steeds niet rekenen op goed practice management in een cloud applicatie.

www.spoelstra-scherer.nl

Tel. 020-4820610

16. jul, 2018

Nu enkele dappere accountants abonnementen als het ei van Columbus hebben gevonden gaat het helaas mis bij de implementatie. Dat komt door een aantal factoren.

Ten eerst komt het door het misverstanden dat abonnementen hetzelfde betekent als het hanteren van vaste prijzen. Maar hoe komt die prijs tot stand? Vaak is het gebaseerd op het verwachte aantal benodigde uren x uurtarief / 12 en dat maakt het maandelijkse abonnementsbedrag. Maar  menig kantoor schroomt niet om de meer of minder uren gewerkte uren te verrekenen. Met andere woorden deze 'vaste prijs' is nog steeds gebaseerd op uurtje-factuurtje.

Dan zijn er kantoren die vaste prijzen gaan koppelen aan hun diensten. Niet zelden hanteren ze fancy namen als start, zeker of compleet. Een andere manier is een koppeling aan hun doelgroep ZZP, DGA of BV klein / groot. Bovendien vermelden ze de maandprijs op hun website bij de verschillende abonnementen. Vaak is de prijs gebaseerd op het aantal mutaties of handelingen. Denk aan het aantal facturen, banktransactie en werknemers etc. Sommige kantoren plaatsen heel modern een rekentool waar potentiële clienten hun aantallen kunnen invoeren waarna een prijs volgt. Maar bij overschrijding van het vooraf becijferde aantal volgt wederom weer een afrekening. Hoezo vaste prijs?

Probleem is dat men de prijs koppelt aan standaard accountancy diensten. Het is een vorm van productpricing. Concurreert u op prijs dan creëert u een commodity en word u vanzelf op termijn mee getrokken in neerwaartse spiraal. Men varieert doorgaans de prijs op omvang en niet op extra dienstverlening met meer toegevoegde waarde. Bedenk goed clienten die u selecteren op prijs zijn doorgaans niet ontvankelijk voor adviesdiensten. De oplossing hiervoor is value pricing: waardering en prijsbepaling op basis van maatwerk dienstverlening met facturatie vooraf. En daar zit de crux.

De tweede fout is het gebruik van de kantoorsoftware die de abonnementen facturatie mogelijk moet maken. De software leveranciers putten dan uit bestaande oplossingen en denken dat daarmee de kous af is. Fout! Wederom is het veelal gebaseerd op productprijzen in plaats van een  prijs die varieert per client. Nu is dat niet overkomelijk maar wel de registratie van het onderhanden werk. Dat wordt absoluut onderschat. Wat is nu het geval, bij toepassing van abonnementen verkoop in accountancy ontstaat negatieve onderhanden werk. Ik leg het cijfermatig uit.

Stel u verkrijgt een opdracht voor het verzorgen van een compleet jaarwerk: 4 kwartalen administratie en 1 jaarrekening met aangifte. De vooraf overeen gekomen bedraagt € 5.000. Uitgaande dat u het administratieve werk met behulp van alle ICT (scan en herken, bankkoppelingen etc.) gedurende het kwartaal doet factureert u steeds bij aanvang van ieder kwartaal. Dus vier termijnen van €1.250. Feitelijk zijn er dus 5 prestatie momenten dat matcht dus niet met de de 4 facturatie termijnen. Maar clienten vinden dit lekker overzichtelijk en het voorkomt een reservering van accountantskosten in de jaarrekening. 

Het heeft wel administratieve gevolgen voor de kantooradministratie. De jaarrekening en winstaangifte van de client doet u na afloop van het boekjaar terwijl u wel alles gefactureerd hebt en hopelijk ook geïncasseerd. Met andere woorden er sprake is van negatieve onderhanden werk. En nu de hamvraag hoe gaat u dat waarderen? Nu zijn software leveranciers en de meeste accountants geneigd terug te vallen op de waardering van de nog uit te voeren werkzaamheden uitgedrukt in tijd maal een uurtarief. En dat is oude wijn in nieuwe zakken. Maar wat is nu een geldig tarief en hoeveel tijd heeft u gepland? Maar is dit werkelijk relevant? Waardeert u het administratieve werk meer of minder dan het aansluitende jaarwerk?  De client zal het een worst zijn als het werk maar uitgevoerd gaat worden.

Een pragmatische oplossing is dat u uw vergoeding € 5.000 deelt door de 5 prestatie momenten. De periodieke prestatie bedraagt dus € 1.000. Met andere woorden per factuur neemt het negatieve onderhanden werk steeds toe met € 250. Dat maakt betekent dat u het nog uit te voeren jaarwerk op balansdatum waardeert op € 1.000. Bij oplevering van het jaarwerk dient deze reservering vrij te vallen als opbrengst in het resultaat. 

Met andere woorden kantoren die abonnementen en met name value pricing goed toepassen herkent men aan significante omvang van negatieve onderhanden werk. Dit vraagt om goede monitoring van het onderhanden werk, een nieuwe manier van denken, facturatie en software gebruik. Maar is de branche hier wel klaar voor?

Tel. 020-4820610

www.spoelstra-scherer.nl 

2. jul, 2018

De wereld verandert, niet langer koopt men iets, maar men huurt steeds meer. Begon het met de sportschool abonnementen maar later volgde mobiele telefoons, online tv-zenders, autohuur etc. Maar in accountancy vindt het ook zijn ingang via de software leveranciers. Volgens hen dienen kantoren dit voorbeeld te volgen en gloren gouden bergen. De voordelen zijn legio; gegarandeerde en regelmatige inkomens-stroom en betere liquiditeitsplanning en snellere facturatiewijze. Maar hoe dit te realiseren in uw kantoor?

Cloud software wordt niet meer verkocht, facturatie geschiedt door middel van verkoop van abonnementen. Dat vormt het hart of DNA van het verdienmodel van SaaS bedrijven: maak diensten schaalbaar, verhoog de omzet door up-selling. 

Dit spreekt de meeste accountants ook aan. Met zo min mogelijke inspanningen en kosten aan ideale klanten extra diensten (up en cross selling) verkopen.

Maar de intrede van het internet (boekhouden) bracht niet alleen een andere manier van verkopen en marketing maar ook vraagt ook andere kantoor KPI’s. Eerder schreef ik over de basis 12 KPI’s van een modern accountants kantoor. Daar wil ik graag nog een aan toevoegen.  

 MTO (Maandelijks Terugkerende Omzet)

Kantoren die overstappen van uurtje-factuurtje naar abonnementen moeten aandacht besteden en meten van aan Maandelijks Terugkerende Omzet(MTO). Dit becijfert men als volgt: 

MTO = (Nieuwe MTO + Expansie MTO) - (Opzeg MTO + Krip MTO)

Nieuwe MTO = nieuwe omzet van nieuwe klanten omzet

Expansie MTO = extra omzet van bestaande klanten door cross-sells and upsells 

Opzeg MTO = omzet daling door clienten verlies

Krip MTO = omzet daling door beperking servicepakket door downgrading

Het is algemeen bekend dat het eenvoudiger is om iets aan bestaande clienten te verkopen dan nieuwe klanten te werven. Maar toch richten de meeste kantoren zich op acquisitie van nieuwe klanten.

Maar zij missen de kansen die liggen bij Expansie MTO. Daarnaast is er ook het gevaar van opzeggingen door bestaande clienten als zij onwetend zijn van uw extra diensten waar zij echt naar op zoek zijn. Dat komt voornamelijk omdat kantoren te veel focussen op samenstel en aangifte werk in plaats van beter clienten te bedienen. Dit kan tot gevolgen hebben voor opzeg MTO wat een kantoor goed moet begrijpen.

De eerder genoemde formule is een goede indicator voor groei of krimp. Het toont een bestendige en gelijkmatige groei. Groei is lastig realiseren als nieuwe clienten steeds het verlies van bestaande moet compenseren. Of als u een loyale clienten-portefeuille heeft maar deze niet weet te upgraden met extra diensten.

Stel uw jaarlijkse MTO bedraagt € 240.000 (12 x €20.000). Uw totale jaar omzet bedraagt € 400.000. Dat bedraagt uw MTO ratio 60%.

Nu wil de software branche de accountancy sector geloven dat alle omzet uit abonnementen verkoop moet komen. Dat is een utopie. Wellicht kunnen administratiekantoren met hun full service pakket (administratie en jaarrekening en aangifte werk) een score boven de 50% realiseren maar niet accountants. Clienten zien administratie en jaarwerk als een diensten en zijn daarom eerder genegen deze diensten door middel van gespreide betaling gedurende het jaar te voldoen. Doet de client de administratie zelf en schakelt hij de accountant achteraf voor het jaarwerk in dan is hij veel minder welwillend om vooraf in termijnen te betalen. Daarom is de MTO ratio van accountantskantoren lager dan die van administratiekantoren.

De accountancy sector kan de voortschrijdende ontwikkeling van abonnementenverkoop niet negeren. Dappere innovatieve accountantskantoren hebben reeds aangetoond dat dit succesvol geïmplementeerd kan worden in accountancy en name als voorbeeld de software industrie. Die laatste zijn reeds een decennium eerder overgestapt. Nu de accountancy sector nog! 

www.spoelstra-scherer.nl

Tel.020-4820610

11. jun, 2018

Na de nominatie voor de Exact Cloud Award heb ik veel leuke reacties ontvangen uit binnen en buitenland. De meeste weten dat we innovatief bezig zijn en dachten dat we deze prijs al een keer gewonnen hadden. Maar deze award hadden wij helaas nog niet. Waarom dan voor de derde maal deelnemen? 

Een van de felicitaties kwam van business coach Heather Townsend van The Accountants Millionaire Club https://accountantsmillionaire.club Samen geef ik uitleg waarom u het ook zou moeten doen.

Er zijn veel redenen om uw accountantskantoor op te geven voor een business award. u kunt kiezen uit veel verkiezingen waar u aan kunt deelnemen. Het kan een regionale verkiezing zijn of een branche award.

De drempel voor deelname aan regionale bedrijfsverkiezingen zijn het laagst. Het aantal aanmeldingen is daar beperkt. De jury kan alleen de aangemelde bedrijven jureren. Maar dat betekent niet automatisch kans op succes. Bovendien is het appels en peren met elkaar vergelijken. De genomineerden komen doorgaans niet uit uw branche. Meestal hangt de verkiezing af van de populariteit. Het kan uw kantoor helpen aan regionale naamsbekendheid. Als zo’n award alleen afhangt van het aantal behaalde stemmen en niet van een jury oordeel is het behoudens van publiciteit van beperkte waarde. Bovendien weten potentiële clienten niet hoe makkelijk of moeilijk het is om de voorronde te halen of te zelfs te winnen. Maar een nominatie of verkiezing blijft heel lang hangen.

Dan zijn er ook branche verkiezingen met een jury oordeel. Die geven een vakkundig oordeel over uw prestaties. Helaas zijn die verkiezingen in Nederland beperkt. Momenteel slechts een, namelijk de Exact Cloud Award.Tot een aantal jaren terug was er nog de Smart Small Award van Accountancy Nieuws en De Nationale Accountancy Award georganiseerd door Accountantweek. In Engeland zijn er meer te verdienen. Denk aan de British Accountancy Awards en Accounting Excellence awards.

Doorgaans worden deze branche verkiezingen georganiseerd door uitgevers of software bedrijven. Maar opvallend nooit door beroeps of branche organisaties. Dat is vreemd want onze beroepsgroep kan wel wat positieve publiciteit gebruiken. En wat is er niet mooier om goed presterende kantoren op de ledenvergadering of op de accountantsdag te presenteren en te belonen met een award.

Wat is het belang van de organistor?

Organisatoren van verkiezingen doen dat om meerdere redenen. De eerst is namelijk dat zij een database opbouwen. Zo krijgen ze een lijst met innovatieve accountantskantoren. Maar als een organisator vraagt om te stemmen op de lijst van deelnemers verkrijgen ze ook op deze wijze weer adressen van uw contacten die als digitale referenties fungeren. Het betekent niet dat uw kantoor niet moet deelnemen. De AVR stelt gelukkig wel eisen aan het gebruik van deze data. Vooraf moet duidelijk zijn voor welke doeleinden die gebruikt gaan worden. 

Waarom organiseert een software bedrijf dan een verkiezing? Het levert ze namelijk de volgende voordelen op:

  • Een verhoogde naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt
  • Verkrijgen een lijst van potentiële gebruikers en bedrijven die geïnteresseerd zijn in hun diensten. 
  • Markt onderzoek en verkrijgen zo kennis van markt ontwikkelingen

Bijvoorbeeld Exact als organisatie van de Exact Cloud Award gebruikt de opgedane kennis bij de kantoren voor product ontwikkelingen. In de jury zitten ook andere leden die relationeel verbonden zijn met accountancy, het zij als redacteur, bestuurslid of medewerker van een branche organisatie. Hoewel niet alle verkregen kennis op grond van vertrouwelijkheid kan worden gedeeld met het publiek, hebben deze juryleden hier wel kennis van genomen. En op deze wijze is er hoop dat innovatieve ideeën door sijpelen in accountancy. 

Een ander motief voor organisatie is een financieel motief. Soms koppelen de organisatoren aan de verkiezing een event met toegangskaarten. Vaak is deelname aan verkiezingen gratis. Maar de presentatie of verkiezing vindt vaak plaats tijdens een event of seminar. Behoudens de genomineerden moeten andere wel betalen voor aanwezigheid. De verkiezing is een bijproduct en u een attractie van zo’n event.

Wanneer zou u zich moeten opgeven voor een award? 

Als u geen bezwaren heeft tegen eerder genoemde motieven van organisatoren is deelname of zelfs winnen van een award goed voor uw naamsbekendheid en het verkrijgen van leads. Bovendien maakt het uw kantoor aantrekkelijker voor het verkrijgen nieuw personeel. Ook geeft het een extra stimulans en motivatie voor uw bestaande personeel. 

Maar voor u zich enthousiast opgeeft moet u absoluut zeker zijn dat het uw bekendheid bevordert en dat de nominatie zowel bij uw personeel als uw clienten aannemelijk overkomt. Deelname moet oprecht zijn. U dient zich niet anders te presenteren dan u werkelijk bent. U nomineren als innovatief kantoor terwijl de feiten anders zijn doet afbreuk aan uw betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Bovendien moet u de nodige tijd en inspanningen investeringen doen om u te nomineren. Doet u het alleen voor de poen dan moet u het vooral niet doen. Het gaat om de eer en beloning van uw innovatieve inspanningen die u met trots presenteert en deelt met uw collega’s. Eerdere winnaars als RS Finance, Vandelanotte Accountants (België), De Jong Accountants zijn voor inspiratie op ons kantoor geweest of vergezelde mij op studiereis naar The Proactive Accountants Congres op Bali. 

Als de vele andere accountants die mijn blog en boeken lezen nu als blijk van waardering op ons kantoor stemmen dan moet ik deze verkiezing toch zeker een keer kunnen winnen! Iedere stem telt.

Stemmen kan via de volgende sites: 

http://www.award-accountant.nl

https://www.exact.com/nl/exact-online/cloud-award/

https://www.spoelstra-scherer.nl

30. mei, 2018

Voor de derde keer is accountantskantoor Spoelstra & Scherer genomineerd voor de Exact Cloud Award! De Cloud Award is niet zomaar een onderscheiding. Het is een award voor de verkiezing van het meest innovatieve accountantskantoor. De nominatie is een beloning voor onze voortrekkersrol in het veranderende accountancy vak. Onze opvallende benadering staat voor: 

- Vaste Prijs (geen uurtje-factuurje, zekerheid vooraf) 

- Gratis Software (boekhoudpakket en dashboard) 

- Proactieve adviezen (onbeperkt overleg)

Daarom vragen wij uw steun bij deze verkiezing. Breng uw stem uit op ons kantoor. Surf naar https://www.exact.com/nl/exact-online/cloud-award/

www.award-accountant.nl

www.spoelstra-scherer.nl